Vår integritetspolicy
Vår integritetspolicy

Integritetspolicy

I samband med att du och ditt företag kontaktar oss på Prowebb Växjö AB behandlar vi personuppgifter om dig i egenskap av kontaktperson och kund. I den här integritetspolicyn beskriver vi hur och varför Prowebb behandlar dina personuppgifter, vilka slags uppgifter som behandlas samt vilka rättigheter du har som registrerad och vilket ansvar vi har.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vi behandlar personuppgifter om dig såsom namn, e-postadress, telefonnummer samt uppgift om vilket företag du arbetar på. Personuppgifterna tillhandahålls av dig i samband med att kundrelation inleds på olika sätt, t.ex. genom att ni fyller i vårt kontaktformulär, efter telefonsamtal eller i samband med offert.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Innan kundförhållande inleds behandlar vi dina personuppgifter i din roll som kontaktperson för att kunna diskutera uppdrag och samarbete samt för att informera dig om våra tjänster. Du är inte skyldig att tillhandahålla dina personuppgifter med det kan krävas om du vill utnyttja våra tjänster.
Om du är kund hos oss behandlar vi dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla de tjänster du beställer samt för att i övrigt uppfylla våra åtaganden gentemot er. Detta innefattar även kontakter med dig i frågor som rör den tjänst ni utnyttjar samt för fakturering och uppföljning.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandling

Den behandling av dina personuppgifter som sker innan du är kund hos oss stöds på en intresseavvägning.
Om du är kund hos oss behandlas dina personuppgifter av Prowebb för att kunna fullgöra avtal med er, innefattande tillhandahållandet av de tjänster ni beställt, samt för att i samband med detta avtal fullgöra de skyldigheter och rättigheter som finns mellan Prowebb och det företag du är kontaktperson för. Personuppgiftsbehandling i denna del stöds för att fullgöra avtal där du är part. För det fall ditt namn förekommer i fakturor och andra handlingar behandlas dina uppgifter för detta ändamål och med stöd av bokföringsrättsliga förpliktelser.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Den personuppgiftsbehandling som sker för att fullgöra avtal med företag du är kontaktperson för, fortsätter under avtalsperioden eller tills du av ditt företag ersätts som kontaktperson eller firmatecknare. Därefter upphör personuppgiftsbehandlingen för detta ändamål.
Efter avslutat kundförhållande behandlar Prowebb fortsatt sådana personuppgifter som förekommer i vårt räkenskapsmaterial. Detta då vi enligt bokföringsregler sparar räkenskapsmaterial i upp till sju år efter räkenskapsårets utgång. Denna rättsliga förpliktelse gör att vi fortsättningsvis måste behandla dina personuppgifter i detta syfte.
Prowebb kan behandla dina personuppgifter för att nå ut med information och marknadsföring som vi tror är av intresse för dig och ditt företag i upp till tre år efter den senaste kontakten med dig som kund. Därefter upphör personuppgiftsbehandling för detta ändamål.

Mottagare av personuppgifter

För det fall det företag du representerar inte är kund hos oss, eller om kundförhållande avslutats, kan dina uppgifter användas för att kommunicera med dig i fall där du kvarstår som kundkontakt.
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi inte överföra dina uppgifter till ett land utanför EU eller det Europeiska samarbetsområdet och vi kommer heller inte att lämna ut dina personuppgifter för direktmarknadsföring av tredje part.

Dina rättigheter

Du har rätt att ta del av vilka uppgifter vi behandlar om dig genom att begära ut ett registerutdrag. Du har även rätt att begära rättelse (vi korrigerar felaktiga uppgifter), radering (tar bort personuppgifter som inte längre ska eller behöver behandlas), begränsning (vi i någon del upphör med behandling av dina personuppgifter) samt rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig överflyttade i ett strukturerat, allmänt använt maskinläsbart format om du vill överföra dessa till annan aktör.
Du utövar dina rättigheter ovan kostnadsfritt, enklast genom att kontakta oss på kontakt@prowebb.se.

Automatiserat beslutsfattande

Prowebb tillämpar inte automatiserat beslutsfattande eller profilering i behandling av dina uppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Prowebb är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy (Prowebb Växjö AB, org. nr. 559019-3222, Bättringsvägen 5, 352 63 Växjö, telefonnummer: 0722-52 82 11). Vid frågor, kontakta kontakt@prowebb.se.

Klagomål

Om du har klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på kontakt@prowebb.se eller 0722-52 82 11, så hjälper vi dig efter bästa förmåga. Du har rätt att framföra klagomål gällande vår personuppgiftsbehandling till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (Box 8114, 104 20 Stockholm, e-post imy@imy.se, tel 06-657 61 00, www.imy.se)

Proweb.se ska inte förväxlas med Prowebb.se